Stručný popis technológie KVET a technologická schéma
Technologické zariadenie sa skladá z kotla na biomasu o výkone 400kW, z tepelného výmenníka spaliny-vzduch, z tepelného výmenníka spaliny-voda, z turbokompresora, z teplovzdušnej turbíny, ktorá cez prevodovku zabezpečuje rotačný pohyb generátora, vyrábajúceho elektrický prúd.

Tuhá biomasa (drevná štiepka) sa spaľuje riadeným spôsobom na stupňovitom, pohyblivom rošte spaľovacej komory a spaliny pri teplote 850 stupňov celzia sú vedené do tepelného výmenníka spaliny – vzduch, ktorý je trubkový a spaliny v ňom prechádzajú trubkami a zohrievajú vzduch v medzitrubkovom priestore.
Z vonkajšieho okolia cez filtre nasávaný a na tlak 3,6 bar stlačený vzduch z turbokompresora prúdi do tepelného výmenníka spaliny-vzduch, kde sa zohrieva na pracovnú teplotu 700 stupňov. Následne horúci vzduch expanduje v teplovzdušnej turbíne na atmosferický tlak tak, že jeho teplota klesne na 450 stupňov.

Odovzdaná mechanická práca zabezpečuje rotačný pohyb rotora generátora. Spaliny po prechode tepelným výmenníkom spaliny–vzduch sú ešte naďalej horúce a v záujme lepšej energetickej bilancie sú vedené do ďalšieho výmenníka spaliny-voda, kde zohrievajú TUV.